Wyświetl rabat lokalu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BESTBONUS.PL


Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://bestbonus.pl (dalej jako: „Bestbonus.pl”, „Serwis Internetowy”).

Bestbonus.pl jest serwisem internetowym, który umożliwia korzystającym z niego Usługobiorcom między innymi dodawanie, edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie w szczególności bezpłatnych kodów promocyjnych, okazji, towarów, wycieczek i innych produktów, których Sprzedawcą jest podmiot trzeci będący partnerem Serwisu.

Sama umowa zawierana jest przez Klienta z Sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i reguluje w szczególności zasady korzystania z Serwisu, w tym kwestie naszej odpowiedzialności . Firmy zainteresowane podjęciem współpracy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, ustalenia szczegółów współpracy, które zostaną potwierdzone odrębną umową z ogłoszeniodawcą.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Bestbonus.pl

O NAS

Właścicielem Bestbonus.pl jest REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477381; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6762399699; REGON: 120918021 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@bestbonus.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • CENNIK - cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym, o dodanych Kuponach Rabatowych oraz informacje i materiały marketingowe od Partnerów i podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.
 • KUPON RABATOWY – wszelkiego rodzaju kupony rabatowe Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od jego nazwy, w tym Kupony Rabatowe mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, zamieszczone przez niego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Kupony rabatowe w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 • PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BESTBONUS.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://bestbonus.pl.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Bestbonus.pl.
 • USŁUGODAWCA – REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477381; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6762399699; REGON: 120918021 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@bestbonus.pl.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BESTBONUS.PL

 • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 27.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 20.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 30.0. i wyższej, Google Android OS browser w wersji 5.0 i wyższej, Apple Safari w wersji 7.0 i wyższej, Apple Safari mobile w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 • Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 • Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne.
 • Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  • Konto.
  • Newsletter.
  • Wyszukiwarka.
 • Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.
 • Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 • Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 • Samo utworzenie i korzystanie Konta jest nieodpłatne. Zamieszczenie kuponu rabatowego oraz korzystanie z innych funkcjonalności konta jest odpłatne.
 • Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: login, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 • Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.
 • Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bestbonus.pl.pl lub pisemnie na adres: ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków.
 • Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
 • Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bestbonus.pl.

WARUNKI ZAMIESZCZANIA KUPONU RABATOWEGO

Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Kuponu rabatowego, który następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Kuponu rabatowego możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Kuponu rabatowego wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Kuponu rabatowego jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji. Kupon rabatowy zostaje zamieszczony w Serwisie Internetowym po wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę.

Zamieszczenie Kuponu rabatowego jest płatne.

Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności może być uiszczona w formie abonamentowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z Ogłoszeń.

 • Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
 • Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatności elektroniczne
  • płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

Usługobiorca zamieszczający kupon rabatowy obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.Usługobiorca zamieszczający kupon rabatowy obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków kuponu rabatowego. Zamieszczenie kuponu rabatowego nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Kupon rabatowy powinien odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Kupon rabatowy, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia kuponu rabatowego w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju kuponów rabatowych oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania jednego dnia więcej niż jednego kuponu rabatowego dotyczącego tego samego przedmiotu. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Kuponu rabatowego (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH

 • Klient za pośrednictwem Serwisu ma możliwość pobrania bezpłatnego Kuponu Rabatowego, który uprawnia do zniżek na zakup określonych Produktów bądź Usług oferowanych przez Sprzedawcę zgodnie z warunkami wymienionymi na Kuponie Rabatowym.
 • Wysokość i rodzaj rabatu w ramach Kuponu Rabatowego są każdorazowo określone w opisie danego Kuponu Rabatowego.
 • Aby skorzystać z Kuponu Rabatowego, Usługobiorca powinien:
  • pobrać kod widoczny na stronie bestbonus.pl w dedykowanej do tego zakładce poprzez podanie we wskazanych miejscach następujących danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej;
  • okazać Sprzedawcy pobrany kod w formie QR przy dokonywaniu transakcji, który jest następnie weryfikowany przez system.
 • Usługobiorca po pobraniu Kuponu Rabatowego nie ma obowiązku jego realizacji.

KONTAKT Z BESTBONUS.PL

 • Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@bestbonus.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Bestbonus.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BESTBONUS.PL

 • Określone w Kuponie Rabatowym Usługi na rzecz Użytkownika świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek Sprzedawca - Partner Serwisu. Bestbonus.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez Sprzedawcę należytego obowiązku realizacji Usługi. Wyłącznym adresatem wszelkich roszczeń dotyczących realizacji Usługi jest Sprzedawca.
 • Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i wiarygodność treści wynikających z Kuponów Rabatowych oferowanych przez Sprzedawcę na stronie Bestbonus.pl.
 • Bestbonus.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki związane z funkcjonowaniem poczty elektronicznej.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE BESTBONUS.PL

 • Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@bestbonus.pl lub pisemnie na adres: ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków.
 • Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bestbonus.pl
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 • Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 • Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
 • Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 • Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 • Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 • Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 • Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Bestbonus.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Bestbonus.pl